Thiết kế web cần biết
Bảng giá
Thiết kế web
Giới thiệu BienThietKeWeb
Dịch vụ thiết kế web
Tư vấn thiết kế web
Quy trình thiết kế web
Khách hàng thiết kế web
Liên hệ BienThietKeWeb

Để upload file chúng ta dung hàm move_uploaded_file(file,newloc), trong đó file là tên file, newloc là vị trí cần lưu file. Hàm trả về giá trị true nếu up thành công, trả về giá trị false nếu upload không thành công.

Tạo một form để upload file với nội dung mã Html như sau:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<label for="file">Tên file:</label>
<input type="file" name="file" id="file"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Tải file">
</form>
</body>
</html>

Trong đó:

Thuộc tính enctype="multipart/form-data" là bắt buộc, để dữ liệu dạng nhị phân được up lên.
Thuộc tính type="file" xác định nút browser đến tệp tin cần tải lên.

Mã nguồn nhận thông tin upload và lưu lên server:

<?php
$allowedExts = array("jpg", "jpeg", "gif", "png");
$extension = end(explode(".", $_FILES["file"]["name"]));
if (in_array($extension, $allowedExts)){
if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
{
echo "Mã lỗi trả về: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>";
}else{
echo "Tên file: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
echo "Kiểu file: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
echo "Kích thước: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " kB<br>";
echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>";
if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"])){
echo $_FILES["file"]["name"] . " file đã tồn tại. ";
}else{
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],"upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
echo "File được lưu ở: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"];
}
}
}else{
echo "Lỗi định dạng file";
}
?>

Giải thích:

Biến mảng $allowedExts xác định dạng file được phép up, ở ví dụ này là các định dạng ảnh.
Biến $extension xác định thành phần mở rộng của file được up lên.
Thư mục chứa file tải lên là thư mục upload
Lệnh in_array($extension, $allowedExts) xác định thành phần mở rộng $extension phải thuộc biến mảng $allowedExts thì file mới được up lên.
Lệnh file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"]), kiểm tra sự tồn tại của file.
Lệnh move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],"upload/" . $_FILES["file"]["name"]) thực hiện việc tải file lên thư mục upload.
 

Nguyễn Văn Biển sưa tầm và biên soạn
Bài viết ở: Trang chủ > Góc lập trình > PHP > Tải file bằng lệnh PHP
Skype hỗ trợ thiết kế web
YM hỗ trợ thiết kế web
Hotline: 0163 326 0861
               094 296 9493
Bạn quan tâm đến mức giá nào nhất ?
  • hpmarket.vn
  • visasforvietnam.com
  • boscowindow.vn
  • hangkhongvn.vn
  • anviettravel.vn
Thông báo
Loading...