Thiết kế web cần biết
Bảng giá
Thiết kế web
Giới thiệu BienThietKeWeb
Dịch vụ thiết kế web
Tư vấn thiết kế web
Quy trình thiết kế web
Khách hàng thiết kế web
Liên hệ BienThietKeWeb

Biến trong ngôn ngữ lập trình PHP được bắt đầu bởi ký tự $(dấu đô la). Tên biến gồm các chữ cái từ a-z(hoặc A-Z),0-9,_(dấu gạch dưới) và không bao gồm các ký tự đặc biệt như ký tự trắng, các dấu !@#$%^&*()... Tên biến có phân biệt chữ hoa và chữ thường(giống ngôn ngữ lập trình C, C++).

Có 4 kiểu sử dụng biến là:

local : Kiểu biến cục bộ
global : Kiểu biến toàn bộ, biến toàn cục
static : Kiểu biến tĩnh
parameter : Kiểu tham số

1.local
Một biến được khai báo trong 1 hàm thì gọi là biến cục bộ và chỉ có thể sử dụng được trong hàm đó.
Ví dụ: Sử dụng biến theo kiểu cục bộ
<?php
function test()
{
    echo $abc;
}
$abc="Năm nay là năm 2012";
test();
$abc="Năm nay là năm 2013";
echo $abc;
?>
Kết quả: Năm nay là năm 2013

2.global

Biến toàn cục là biến được xác định bên ngoài bất cứ hàm nào, có thể được sử dụng cho bất cứ phần code nào không nằm trong hàm. Để khai báo biến toàn cục ta sử dụng từ khóa global trước tên biến.
Ví dụ: Sử dụng biến với từ khóa global(viết thường)
<?php
$x=13;
$y=2000;
function abc()
{
    global $x,$y;
    $y=$x+$y;
}
abc();
echo $y;
?>
Kết quả: 2013

Ví dụ 2: Sử dụng biến với từ khóa GLOBALS (viết hoa)
<?php
$x=13;
$y=2000;
function abc()
{
    $GLOBALS['y']=$GLOBALS['x']+$GLOBALS['y'];
}
abc();
echo $y;
?>
Kết quả: 2013

3.static

Khi một hàm được hoàn thành, tất cả các biến của nó thường bị xóa. Tuy nhiên, đôi khi nếu bạn muốn không bị xóa thì sử dụng từ khoá static khi bạn lần đầu tiên khai báo các biến.
Ví dụ: Sử dụng biến theo kiểu static
<?php
function abc()
{
    static $x=2012;
    echo $x.' - ';
    $x++;
}
abc();
abc();
abc();
?>
Kết quả: 2012 - 2013 - 2014 -

4.parameter
Một biến sử dụng theo kiểu parameter(tham số) là một biến cục bộ của hàm, được khai báo khi khai báo hàm.
Ví dụ:
<?php
function mystring($x)
{
    echo $x;
}
mystring("Học lập trình web với PHP có dễ không ?");
?>
Kết quả: Học lập trình web với PHP có dễ không ?

Chú ý:
Mỗi lần hàm được gọi, biến static đó sẽ vẫn chứa đựng thông tin từ lần gọi trước. Biến sẽ vẫn cục bộ đối với hàm.

Nguyễn Văn Biển sưa tầm và biên soạn
Bài viết ở: Trang chủ > Góc lập trình > PHP > Sử dụng biến trong PHP
Skype hỗ trợ thiết kế web
YM hỗ trợ thiết kế web
Hotline: 0163 326 0861
               094 296 9493
Bạn quan tâm đến mức giá nào nhất ?
  • hpmarket.vn
  • visasforvietnam.com
  • boscowindow.vn
  • hangkhongvn.vn
  • anviettravel.vn
Thông báo
Loading...